top of page

עלינו

האיגוד הממלכתי של קהילות ומוסדות יהודיים בסקסוניה הוא ארגון הגג של הקהילות והמוסדות היהודיים בסקסוניה גרמניה. אנו מחויבים לשמר ולקדם את התרבות והמורשת היהודית באזור, לחזק את הנראות של החיים היהודיים ולהפוך את החיים היהודיים לנורמה שוב בחברה הכללית בגרמניה. העמותה האזורית מהווה קול נוסף בספקטרום הדמוקרטי של המוסדות היהודיים ותורמת
תורם באופן בונה לגיוון התרבות היהודית במזרח גרמניה.

bottom of page